Huis van de buurt,
thuis in de buurt.

Afbeelding

PACE Werkplaats De Mussen

Het PACE project (i.e. Providing Access to Childcare and Employment) wil werkzoekende ouders ondersteunen in hun traject naar werk, door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken, ouderbetrokkenheid te stimuleren, en de stap te zetten naar werk. PACE wordt mede-gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De belangrijkste doelstelling van het PACE project is om tegemoet te komen aan twee belangrijke problemen die gezinnen hebben: het verbeteren van toegang tot kinderopvang en het verbeteren van toegang tot werkgelegenheid, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Het ouderschap kan immers een belangrijke barrière vormen om trainingen te volgen of om te werken, met name voor gezinnen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. PACE wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

PACE in het 2 zeeen gebied: 4 landen, 12 project partners, 1 doelstelling

De 12 project partners in het PACE project bevinden zich in het Interreg 2 Zeeën gebied. Het betreft o.a. Belgische en Britse lokale en regionale overheden, Franse en Nederlandse gemeenschapscentra en Vlaamse hogescholen. Tijdens de komende 4 jaar zal iedere deelnemer zijn expertise inbrengen om oplossingen te ontwikkelen voor een betere toegang tot kinderopvang, zodat ouders in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, om werk te zoeken en te solliciteren, en uiteindelijk om betaald werk te vinden.

De 3 belangrijkste onderdelen van het PACE project zijn:

Het testen van nieuwe en meer toegankelijke vormen van kinderopvang
• Het voorzien in flexibele/incidentele kinderopvangplaatsen voor de doelgroep
• Het betrekken van ouders bij de kinderopvang

Het testen van nieuwe methoden om de toegang tot betaald werk te bevorderen
• In samenwerking met lokale partners de toegang tot werk te vergemakkelijken
• Door middel van persoonlijke mentoring en het ontwikkelen van vaardigheden ouders voorbereiden op het vinden van betaald werk.

Het PACE model zodanig ontwikkelen dat het op lange termijn kan blijven werken en verder kan worden uitgedragen
• Het organiseren van focus groepen met beleidsmakers en betrokken organisaties
• Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, met aanbevelingen die  gebaseerd zijn op bovengenoemde focusgroepen, om het PACE project op lange termijn verder duurzaam uit te rollen.

PACE is in de verschillende hogergenoemde centra van start gegaan sinds 1 oktober 2016 en loopt tot september 2020.

Voor meer informatie over PACE kunt u hier terecht.

Download hier het jaarverslag Werkplaats 2017